Coğrafya nedir neyi inceler ?

Elifnur

Global Mod
Global Mod
CoArafya Nedir ve Neyi Anceler?

CoArafya, insanlarAn yaAadAAA Aevreyi anlamaya yardAmcA olan, insanlarAn Aevre ile iliAkilerini inceleyen bir bilim dalAdAr. CoArafya aynA zamanda, insanlarAn yaAadAAA Aevrenin Azellikleri ve yapAsA hakkAnda bilgi sunar. CoArafya, Aevrenin fiziksel, biyolojik ve sosyal Azelliklerini incelemek amacAyla farklA disiplinler arasA bir bilim dalAdAr. CoArafya, geniA bir alana sahiptir ve Aok farklA temalarA iAerir.

CoArafya'nAn Temel AlanlarA

Fiziksel CoArafya

Fiziksel coArafya, yaAam alanA olan toprak, su ve atmosferle ilgili fiziksel Azellikleri inceleyen bir bilim dalAdAr. Fiziksel coArafya, coArafi konumlarA, iklimi, topografiyi, doAal kaynaklarA ve fiziksel Azellikleri AlAmek iAin kullanAlan araA ve teknikleri kullanAr.

Biyolojik CoArafya

Biyolojik coArafya, yaAam alanA olan toprakta yaAayan hayvan ve bitki tA14rleri ile ilgili Azelliklerin incelenmesini kapsar. Biyolojik coArafya, tA14rlerin daAAlAmA, kA14ltA14r bitkilerinin yetiAtirilmesi ve ekolojik sistemlerin korunmasA gibi konularla ilgilenir.

Sosyal CoArafya

Sosyal coArafya, insanlarAn yaAadAAA Aevrenin tarihi, kA14ltA14rel ve sosyal Azelliklerini inceleyen bir bilim dalAdAr. Sosyal coArafya, insanlarAn yaAadAAA Aevrenin demografik, ekonomik ve politik Azelliklerini inceler. Sosyal coArafya, Aevrenin sosyal ve kA14ltA14rel deAiAimlerini ve bunlarAn insanlarAn yaAamlarAna nasAl etkilediAini inceler.

CoArafya, Aevrenin AeAitli Azelliklerini anlamaya yardAmcA olan, insanlarAn Aevre ile iliAkilerini inceleyen Aok disiplinli bir bilim dalAdAr. CoArafya, fiziksel, biyolojik ve sosyal Azellikleri inceleyen kapsamlA bir anlayAAa sahiptir. CoArafya, insanlarAn yaAam alanA olan toprak, su ve atmosferin Azelliklerini inceleyerek, insanlarAn yaAamlarAnA etkileyen Aevrenin fiziksel, biyolojik ve sosyal Azelliklerini anlamaya yardAmcA olur.